Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

1939 7983 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
3011 7f50
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viastrzepy strzepy
3560 b4d8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
3552 d34d
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viadojenka dojenka
9629 f5e4 500
Reposted fromfungi fungi viadojenka dojenka
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadojenka dojenka
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadojenka dojenka
9859 9052 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadojenka dojenka
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viadojenka dojenka
8667 b4cb 500
Reposted fromnazarena nazarena viadojenka dojenka
4344 993b 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viadojenka dojenka
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viadojenka dojenka
8413 e2cf 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viadojenka dojenka

October 13 2018

1080 f5e4 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viastrzepy strzepy
7453 45d7 500
Reposted fromdyspnea dyspnea viatentacleguy tentacleguy
2658 a1cf
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatentacleguy tentacleguy
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl