Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

3561 c37e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakatastrofo katastrofo
6148 2083 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viakatastrofo katastrofo
5726 a0bd
Reposted fromnazarena nazarena viamuwerf muwerf
6963 4d1d 500

artsytoad:

Peter Goodfellow, Omni, Charts of the Soul

Reposted fromyubaba yubaba viatentacleguy tentacleguy
5872 0759 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakatastrofo katastrofo
0635 2968 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaSzczurek Szczurek
7885 a69f 500
5960 3b95
Reposted frombanitka banitka viaSzczurek Szczurek
8266 8cc2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakreska-groteska kreska-groteska
Pamięci nie obowiązuje wzajemność (...).
— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted from21gramow 21gramow viakreska-groteska kreska-groteska

July 17 2017

Reposted frombesen besen viasomebunny somebunny
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viakokoloko kokoloko
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaioiooo ioiooo
9301 a8de 500
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl