Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

Reposted frombesen besen viasomebunny somebunny
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viakokoloko kokoloko
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaioiooo ioiooo
9301 a8de 500
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted frombesen besen viasomebunny somebunny
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viakokoloko kokoloko
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaioiooo ioiooo
9301 a8de 500
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
Reposted frombesen besen viasomebunny somebunny
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viakokoloko kokoloko
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaioiooo ioiooo
Reposted frombesen besen viasomebunny somebunny
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viakokoloko kokoloko
Reposted frombesen besen viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl