Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

5416 1989 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84
5175 ab70 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viatentacleguy tentacleguy
5739 a9ba
Reposted fromkarahippie karahippie viabelatrix belatrix
3328 b9f3 500
Reposted fromonlyman onlyman viakokoloko kokoloko
6225 522e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakokoloko kokoloko

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadojenka dojenka
5948 f8b3 500
Reposted fromthetemple thetemple viadojenka dojenka
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie o tym, czego nie zna.
— A. Camus
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadojenka dojenka
6374 ec53 500
Reposted fromsoftboi softboi viacorvax corvax

July 21 2019

3479 3203 500
Reposted fromplants plants viaJessSilente JessSilente
4428 92db 500
Reposted fromnenya nenya viaunnamedporn unnamedporn
9135 9c27
Reposted fromerial erial viatentacleguy tentacleguy
4477 1a22 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentacleguy tentacleguy
4437 0ead 500
Reposted fromFlau Flau viatentacleguy tentacleguy
4702 a5b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakokoloko kokoloko

July 19 2019

1669 3a9e 500
Reposted fromsavatage savatage viaJessSilente JessSilente
9104 e4d1 500
Reposted fromplants plants viaJessSilente JessSilente
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl