Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

Reposted frombesen besen viasomebunny somebunny
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viakokoloko kokoloko
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaioiooo ioiooo
9301 a8de 500
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak

July 15 2017

8226 19ba
Reposted frommiststueck miststueck vianitrovent nitrovent
2806 bba1 500

City Street in the Moonlight by Louis Michel Eilshemius

Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaSzczurek Szczurek
Reposted fromFlau Flau viakokoloko kokoloko
8827 e950 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viakokoloko kokoloko
5430 5179 500
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny

July 08 2017

5703 6baa

darksideoftheshroom:

trippy handmade woolen “Glitch” rugs by Faig Ahmed - these are full size rugs with incredible handiwork! 

Reposted fromsickmuse sickmuse viaWarpRider WarpRider
6469 9368 500

delta-breezes:

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny

July 07 2017

Reposted fromkrzysk krzysk viabelatrix belatrix
3757 061f 500
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
4157 6b39
...
8614 70d7
Reposted fromhermina hermina viakokoloko kokoloko
3359 cef2 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl