Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
7305 2d87
Reposted frombrumous brumous viaJessSilente JessSilente

September 09 2019

2396 d592 500
Reposted fromfeegloo feegloo viagreywolf greywolf
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viagreywolf greywolf
9927 f80b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabisia bisia
Reposted fromDennkost Dennkost viakokoloko kokoloko
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frompaniwer paniwer viakatastrofo katastrofo
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viakatastrofo katastrofo
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatastrofo katastrofo

September 06 2019

4026 7259 500
Reposted fromzie zie viagreywolf greywolf

September 05 2019

3330 a59c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaJessSilente JessSilente
2260 bdd3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaJessSilente JessSilente
3328 e328 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabisia bisia
9427 b3ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentacleguy tentacleguy
3828 f416
Reposted fromteijakool teijakool viatentacleguy tentacleguy

September 03 2019

Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabelatrix belatrix
7549 a705 500
Reposted fromLane Lane viaJessSilente JessSilente
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl